Skip to content

Windpark Midden-Betuwe heeft voorkeur voor project met 7 windmolens

De initiatiefnemers van windpark Midden-Betuwe kiezen voor het uitwerken van een project met 7 windmolens. Bijna een jaar na de start van een omgevingsdialoog over een voorkeursopstelling, is duidelijk dat deze variant het best haalbare alternatief is.

Windpark Midden-Betuwe bestaat uit 2 lijnen met windmolens tussen Dodewaard en Andelst. Een lijn ten zuiden van de snelweg A15 met 4 windmolens en een lijn aan de noordkant met 3 windmolens. De noordelijke lijn is in combinatie met een zonnepark van 4 tot 8 hectare. Deze opstelling wordt scenario 3N 4Z genoemd. In deze variant komt de meest oostelijke molen in de noordelijke opstelling, een vierde molen bij de waterplas in Zetten, te vervallen. Omdat scenario 3N 4Z technisch en financieel haalbaar is, vinden de initiatiefnemers dat een goede oplossing om daarmee tegemoet te komen aan wensen uit de directe omgeving van het windpark om de impact van het park op Zetten te verkleinen. Windpark Midden-Betuwe wordt ontwikkeld door Burgerwindcoöperatie West-Betuwe en de lokale maatschap Betuwemolen. Het windpark gaat groene elektriciteit opwekken voor zo’n 29.000 huishoudens.

Eerder onderzochten de initiatiefnemers mogelijkheden voor een groter windpark tussen Dodewaard en Andelst: de eerste kaders van het noodzakelijke milieuonderzoek voor windpark Midden-Betuwe gingen uit van een park van 8 tot 10 molens. De afgelopen elf maanden hebben de initiatiefnemers intensief gesproken met diverse belanghebbenden zoals direct-omwonenden, ondernemers, grondeigenaren en natuurbeschermers. Op basis van dit overleg, en reacties die zijn verzameld op verschillende informatiebijeenkomsten, is in de zomer de voorkeuropstelling met zeven windmolens ontwikkeld. Afgelopen maand is door de belanghebbende partijen en door inwoners tijdens informatiebijeenkomsten feedback gegeven op de verschillende opties.
Volgens directeur Gerlach Velthoven van Burgerwindcoöperatie West-Betuwe is er door alle partijen veel geïnvesteerd in een dialoog. En leverde dit ook veel op. Velthoven: “Door alle gesprekken, het delen van heel veel kennis en het samen nadenken over nieuwe oplossingen, hebben we als initiatiefnemers een goed beeld gekregen welke opstelling kan rekenen op de hoogste acceptatie. Hiernaast zijn er suggesties en aanbevelingen verzameld waarmee het windpark zo goed mogelijk ingepast kan worden. Met het bepalen van dit voorkeursalternatief zetten we een belangrijke stap maar we zijn nog niet uitgesproken. Zaken als landschappelijke inpassing, vergoedingen voor direct-omwonenden en verschillende mogelijkheden voor financiële participatie komen nu op de agenda.”

De initiatiefnemers onderzoeken ook een extra optie om de inpasbaarheid van het park te vergroten. Henk in ’t Hout van Betuwemolen hierover: “Uit de reacties van omwonenden komt naar voren dat men vooral vreest voor extra geluidsoverlast. De A15 en de Betuwelijn zorgen voor veel geluidsdruk. We onderzoeken of met de komst van het windpark er mogelijkheden ontstaan voor de bouw van een extra geluidsscherm, bijvoorbeeld van zonnepanelen, aan de zuidkant van de A15.”

Het voorkeursalternatief is ontwikkeld op basis van een intentieovereenkomst met beide gemeenten. Deze overeenkomst loopt per 1 januari af. De initiatiefnemers gaan het verzoek doen de intentieovereenkomst te verlengen totdat de omgevingsvergunning is ingediend.

De gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe willen energieneutraal worden en hebben beleid vastgesteld om dit doel te bereiken. Beide gemeentes hebben gezamenlijk het zoekgebied voor windmolens tussen Dodewaard en Andelst aangewezen. Windpark Midden-Betuwe is ontwikkeld binnen de grenzen van dit zoekgebied en gaat bijdragen aan het duurzame energiebeleid van beide gemeenten. Windturbines zorgen vrijwel het hele jaar voor een min of meer continue stroom duurzame elektriciteit en belasten het kwetsbare stroomnet gelijkmatig. Windmolens hebben een hoog rendement, zijn kosteneffectief maar zijn goed zichtbaar in het landschap en kunnen hinder veroorzaken. De omgevingsdialoog is bedoeld om samen met belanghebbenden het beste plan voor het park te ontwikkelen.

Nu het voorkeursalternatief voor windpark Midden-Betuwe is bepaald, kan een volgende stap worden gezet. Er moeten onderzoeken komen naar de mogelijke (milieu)effecten van het windpark op de omgeving. Dit gebeurt met een milieueffectrapportage (MER). Daarna is het tijd om de vergunningen aan te vragen. Naar verwachting kan voor de zomervakantie 2022 door de gemeenteraden van Neder-Betuwe en Overbetuwe een besluit worden genomen over de voor de bouw van het windpark noodzakelijke bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning.

Back To Top